IMG_9324.jpg

תנאי שימוש

"הגנים הבהאים" הוא אתר של הקהילה הבהאית העולמית. גולשים רשאים להדפיס כל חומר המצוי באתר, כולל תוכן גלריית התמונות, לשימושם האישי. ניתן לשלוח חומרים אלו בדואר אלקטרוני, לפרסמם ברשת האינטרנט ולשחזרם באופן אחר על ידי כל פרט או ארגון לכל מטרה לא-מסחרית, בהתאם למגבלות הבאות:
 
 • אלא אם כן צוין אחרת, זכויות היוצרים עבור החומר ייוחסו לקהילה הבהאית העולמית על ידי אזכור "הודפס באישור הקהילה הבהאית העולמית" או "שוחזר באישור הקהילה הבהאית העולמית " או " © הקהילה הבהאית העולמית", כמתבקש.​

 • כל שימוש מחדש בחומר במדיה מקוונת חייב להיות מלווה בקישור אל האתר, או בכתובת האתר (www.ganbahai.org.il ) בכל מדיה אחרת. 

 • אין לעשות כל שימוש בחומר מאתר זה (כולל רמיזה על קשר או תמיכה במוצר, שירות, דעה או מטרה וכל שימוש אחר) המצוי בסתירה עם הכוונות או הנחות היסוד של המקור.

   
 • אין לעשות כל שינוי או עריכה של התמונות מלבד ביחס לגודלן. אם קיימות כתוביות, אין להסירן בשום אופן.

   
 • הקהילה הבהאית העולמית אינה נושאת בכל אחריות או חבות כלפי אדם או ארגון לכל נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, עקיף או בר ענישה אשר עלול לנבוע מהגישה אל חומר המצוי באתר או מהשימוש בו.

   
 • על אף שאין צורך באישור מיוחד לצורך שימוש בחומרים כפי שצוין לעיל, הקהילה הבהאית העולמית שומרת לעצמה זכויות יוצרים מלאות על כל החומרים שברשותה, כולל תמונות, על פי כל החוקים הבינלאומיים התקפים.
   

אם ברצונכם לחרוג מתנאים אלו, או לעשות שימוש מסחרי בחומר, יש לקבל הסכמה בכתב ומראש מן הקהילה הבהאית העולמית בטרם נעשה כל שימוש שכזה.​